Click on the slide!

Certificat de performanță energetică

serviciu nou pentru tine

Firma noastră îţi oferă acum servicii de audit energetic

Mai mult...
Click on the slide!

Detectoare de gaze

Pentru siguranta ta!

Protejeaza-ti caminul familiei tale! Detectorul de gaze inchide gazul automat direct de la sursa!

Mai mult...
Click on the slide!

Centrale Termice

Platesti cat consumi

Centrala termica e furnizorul tau personal de caldura. Cu noi poti sa fii sigur ca alegi cel mai bun echipament…

Mai mult...
Click on the slide!

Finanţare - CREDIT

Eficienta maxima

Credit pentru toate serviciile noastre!

Mai mult...

Contact rapid

Telefon
  • Telefon: 0723.598.524
  • Telefon: 0723.598.542
Home Servicii Know how Legea gazelor
Legea gazelor PDF Email
Index articol
Legea gazelor
Capitolul II
Capitolul III
Capitolul IV
Capitolul V
Capitolul VI
Capitolul VII
Capitolul VIII
Capitolul IX
Toate paginile

LEGEA GAZELOR
nr. 351/2004
publicată în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 679/28 iulie 2004
Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
Art. 1.

(1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal necesar pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului gazelor naturale, în condiţii de competitivitate şi transparenţă.
(2) Politica energetică a statului în domeniul gazelor naturale trebuie să asigure satisfacerea cererii de gaze naturale pentru toate categoriile de consumatori, în condiţii de creştere a eficienţei energetice şi prin constituirea unui cadru instituţional corespunzător.
Art.2. (1) Obiectivele şi principiile prezentei legi sunt:
a) siguranţa şi continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor;
b) eficienţa economică, în general şi eficienţa energetică, în special;
c) protecţia mediului;
d) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor;
e) promovarea şi asigurarea concurenţei pe piaţa de gaze naturale;
f) armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniu, cu respectarea principiului subsidiarităţii;
g) transparenţa preţurilor şi a tarifelor reglementate la gazele naturale;
h) dezvoltarea sectorului gazelor naturale în condiţii de eficienţă economică şi protecţia mediului;
i) asigurarea accesului nediscriminatoriu la sursele de gaze naturale;
j) interconectarea sistemului naţional de transport de gaze naturale la sistemele europene;
k) asigurarea condiţiilor necesare pentru continuarea liberalizării pieţei gazelor naturale şi a accesului nediscriminatoriu al terţilor la conductele din amonte, depozitele de înmagazinare, sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;
l) operarea instalaţiilor tehnologice de suprafaţă din câmpurile de producţie, a depozitelor de înmagazinare, a sistemelor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, în condiţii de siguranţă şi eficienţă;
m) asigurarea capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale atât pentru nevoile curente, cât şi pentru cele strategice;
(2) Realizarea obiectivelor prevăzute la alin.(1) revine Ministerului Economiei şi Comerţului, ANRGN şi persoanelor juridice din sectorul gazelor naturale, potrivit statutului, competenţelor şi atribuţiilor acestora.
Art. 3. În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:
1. acces la depozite de înmagazinare – dreptul unui producător, furnizor, transportator, consumator eligibil şi/sau al persoanelor juridice străine, beneficiare ale tranzitului pe teritoriul României de a utiliza depozitele;
2. acces la sistemul de distribuţie – dreptul unui furnizor şi/sau consumator de a utiliza sistemul de distribuţie;
3. acces la sistemul de transport – dreptul unui producător, distribuitor, operator de înmagazinare, furnizor, consumator şi/sau al investitorilor de a utiliza sistemul de transport;
4. acord tehnic - acordul tehnic de exploatare a punctelor de predare/preluare comercială aprobat de ANRGN;
5. agent economic din sectorul gazelor naturale - persoană juridică care desfăşoară cel puţin una din următoarele activităţi: producţie, transport, distribuţie, furnizare, sau depozitare de gaze naturale, precum şi activităţi de proiectare şi execuţie, aferente acestora;
6. aparat de utilizare – sistemul complex destinat să consume gaze naturale (combustibil sau materie primă), cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru funcţionare, parte componentă a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;
7. autorizaţie – act administrativ individual emis de ANRGN, acordat unei persoane fizice/juridice;
8. aviz tehnic - documentul necesar obţinerii unei autorizaţii, emis de către operatorul de sistem în urma analizei unei documentaţii de proiectare, care atestă respectarea condiţiilor impuse de prescripţiile tehnice şi legislaţia în vigoare;
9. bunuri proprietatea terţilor - obiective componente ale SNT sau ale sistemelor de distribuţie, puse în funcţiune până la data intrării în vigoare a prezentei legi, utilizate de către operatorii licenţiaţi pentru realizarea serviciilor publice de interes naţional de transport sau de distribuţie, bunuri neincluse în patrimoniul acestora;
10. capacitate disponibilă – capacitatea utilizabilă de transport, de distribuţie sau a depozitului de înmagazinare, determinată în condiţiile reglementărilor specifice, pe care operatorul sistemului o poate pune la dispoziţia utilizatorilor sau consumatorilor;
11. cod - colecţie de reglementări cu caracter tehnic şi comercial, emise de autoritatea competentă, prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru agenţii economici din sectorul gazelor naturale;
12. conductă de alimentare din amonte - conductă, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, prin care se asigură vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de producţie/înmagazinare până la sistemul de transport/distribuţie;
13. conductă de interconectare - conductă de transport care traversează o frontieră dintre state pentru unicul scop al conectării sistemelor de transport naţionale ale acestor state;
14. conductă magistrală – conductă care funcţionează în regim de înaltă presiune, mai mare de 6 bari, inclusiv instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, prin care se asigură transportul gazelor naturale între punctele de preluare din conductele din amonte punctele de predare la consumatorii distribuitori/furnizori şi respectiv tranzitul între punctele de intrare şi punctele de ieşire în/din ţară;
15. conductă magistrală dedicată – conductă magistrală, incluzând instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente, prin care se asigură, în exclusivitate, tranzitul gazelor naturale;
16. consumator - persoana fizică sau juridică, care cumpără gaze naturale pentru consumul propriu;
17. consumator captiv – consumatorul care, din considerente de reglementare, nu poate alege furnizorul;
18. consumator eligibil – consumatorul care poate să aleagă furnizorul şi care are acces la sistem în condiţiile menţionate în prezenta lege;
19. consumator casnic- consumatorul care achiziţionează gaze naturale pentru consumul casnic propriu;
20. consumator noncasnic - consumatorul care achiziţionează gaze naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu;
21. depozit de înmagazinare subterană - spaţiu din scoarţa terestră cu calităţi naturale sau dobândite ca urmare a unor operaţiuni petroliere sau activităţi miniere anterioare, proprii pentru injectarea, stocarea şi extragerea unor volume de gaze naturale;
22. dispecerizare – activitatea specifică de corelare şi echilibrare permanentă şi operativă, la nivelul sistemelor, a cantităţilor de gaze naturale intrate şi respectiv ieşite, la parametrii rezultaţi din obligaţiile de livrare, cât şi luarea măsurilor de limitare a efectelor situaţiilor excepţionale, cum ar fi: temperaturi foarte scăzute, calamităţi naturale, avarii majore şi altele asemenea, prin folosirea de mijloace specifice;
23. distribuţie a gazelor naturale – activitatea de vehiculare a gazelor naturale printr-un sistem de distribuţie în regim de presiuni de până la 6 bari inclusiv;
24. furnizarea gazelor naturale – activitatea comercială de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, desfăşurată de o persoană juridică, în baza licenţei de furnizare în condiţiile prezentei legi;
25. furnizor – persoana juridică, titulară de licenţă de furnizare, care comercializează gaze naturale, în baza unui contract de furnizare;
26. gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în ţiţei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de ţiţei, precum şi gazele rezultate din extracţia sau separarea hidrocarburilor lichide;
27. gaz natural comprimat pentru vehicul (GNCV) - gazul natural stocat în butelii, prin comprimare la peste 200 de bari, în scopul utilizării drept combustibil pentru vehicule cu motoare termice;
28. gaz natural lichefiat (GNL) - gazul natural care, în urma unor procese specifice, este adus în stare lichidă şi stocat în recipiente speciale;
29. gaz petrolier lichefiat (GPL) - amestec de hidrocarburi cu conţinut de peste 90% în volum al unei hidrocarburi aciclice nesaturate, alta decât etilena şi propilena sau unul dintre izomerii lor izolaţi;
30. instalaţie de utilizare – ansamblu de conducte, aparate şi accesorii, inclusiv focarul şi coşul de evacuare a gazelor de ardere, situate după staţia/postul de reglare a presiunii şi măsurare a debitului, după caz, cu excepţia aparatului de măsurare a debitului care face parte din sistemul de distribuţie;
31. instalaţie tehnologică de suprafaţă aferentă înmagazinării gazelor naturale - instalaţie utilizată pentru înmagazinarea gazelor naturale şi care este exploatată de un titular de licenţă de înmagazinare a gazelor naturale, inclusiv instalaţiile GNL utilizate pentru stocare;
32. înmagazinarea gazelor naturale - ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de titularul licenţei de înmagazinare pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de depozitare în depozitele subterane şi pentru injecţia, depozitarea în şi extracţia din aceste capacităţi a unor cantităţi determinate de gaze naturale;
33. întreprindere integrată pe verticală – întreprindere sau un grup de întreprinderi din sectorul gazelor naturale, care îndeplineşte cel puţin una dintre activităţile reglementate de transport, distribuţie, GNL sau depozitare şi cel puţin una din activităţile de producţie sau furnizare a gazelor naturale;
34. întreprindere integrată pe orizontală - întreprindere din sectorul gazelor naturale care desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de producţie, transport, distribuţie, furnizare sau depozitare a gazelor naturale, precum şi o activitate din afara sectorului gazelor naturale;
35. licenţă – act administrativ individual emis de ANRGN, care conferă titularului, persoană juridică, dreptul de a desfăşura activităţi comerciale şi/sau de prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe dintre activităţile de furnizare, înmagazinare,
transport, tranzit, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale;
36. licenţă provizorie - actul administrativ individual emis de ANRGN, care conferă titularului dreptul de a participa la o licitaţie publică, în vederea obţinerii concesiunii serviciilor publice de distribuţie a gazelor naturale;
37. magistrală directă - conductă de gaze naturale complementară sistemului interconectat, pentru alimentarea unui consumator eligibil direct din conductele din amonte sau din punctele de import;
38. monopol natural în domeniul gazelor naturale – situaţie în care serviciile de transport, înmagazinare sau de distribuţie a gazelor naturale se asigură de către un singur operator pentru o zonă determinată;
39. operator de înmagazinare - persoana juridică, titulară a licenţei de înmagazinare;
40. operator de distribuţie (distribuitor) – persoana juridică, titular al licenţei de distribuţie, în condiţiile prezentei legi care are ca specific activitatea de distribuţie a gazelor naturale, într-una sau mai multe zone delimitate;
41. operator de transport (transportator) - persoana juridică, titular al licenţei de transport, în condiţiile prezentei legi, având ca obiect de activitate transportul gazelor naturale;
42. preţ reglementat – preţul la care este realizată furnizarea către consumator, în baza unui contract cadru, în condiţiile stabilite de ANRGN;
43. racord - conducta de legătură între o ramură principală (conductă din amonte, conductă de transport, conductă de distribuţie a gazelor naturale) şi o staţie de măsurare sau o staţie de reglare, măsurare predare a gazelor naturale, care alimentează un sistem de distribuţie, un consumator sau un grup de consumatori;
44. reţea de transport şi/sau de distribuţie – ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform reglementărilor tehnice specifice;
45. rezervare de capacitate - menţinerea unei părţi din capacitatea disponibilă de transport/distribuţie/înmagazinare la dispoziţia utilizatorilor în vederea
transportului/distribuţiei/înmagazinării unei cantităţi de gaze naturale determinate;
46. sectorul gazelor naturale – ansamblul activităţilor desfăşurate de agenţii economici pentru producţia, transportul, tranzitul, înmagazinarea, distribuţia,
furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, precum şi instalaţiile şi echipamentele folosite pentru realizarea acestor activităţi;
47. securitatea şi continuitatea alimentării - totalitatea măsurilor luate de către operatorii licenţiaţi în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului,
diversificării surselor şi asigurării livrărilor către clienţi în condiţii de siguranţă;
48. servicii auxiliare – ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de operatorul de transport/operatorul de distribuţie/operatorul de înmagazinare pentru şi în legătură cu echilibrarea sistemului de transport/sistemului de distribuţie, după caz, dispecerizarea cantităţilor de gaze naturale notificate de utilizatori, inclusiv pentru acces;
49. serviciul public în sectorul gazelor naturale - obligaţia care constă în activitatea organizată şi/sau autorizată de stat în vederea satisfacerii cerinţelor de interes public din sectorul gazelor naturale;
50. siguranţă - asigurarea continuităţii în furnizarea gazelor naturale la parametrii optimi de funcţionare şi securitatea tehnică a obiectivelor;
51. sistem de distribuţie – reţea de distribuţie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-măsurare, aparate şi accesorii, care funcţionează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu excepţia instalaţiei de utilizare;
52. Sistemul Naţional de Transport (SNT) – reţea de transport al gazelor naturale, respectiv ansamblul de conducte magistrale, precum şi instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente acestora, care funcţionează la presiune mai mare de 6 bari, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import şi transportul acestora în vederea livrării către distribuitori, consumatorii direcţi, la înmagazinare, la export şi către beneficiarii din terţe ţări;
53. stocare în conductă - stocarea gazelor prin compresie în sistemele de transport şi distribuţie a gazelor, dar excluzând instalaţiile rezervate pentru operatorii sistemului de transport care îşi realizează activităţile proprii;
54. transportul gazelor naturale – activitatea organizată pentru vehicularea gazelor naturale prin SNT;
55. zonă de protecţie – zona adiacentă obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spaţiu, în care se instituie interdicţii privind accesul persoanelor, regimul activităţilor şi al construcţiilor, stabilite prin norme tehnice;
56. zonă de siguranţă – zonă adiacentă obiectivelor din sectorul gazelor naturale, extinsă în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, stabilite prin norme tehnice; zona de siguranţă cuprinde şi zona de protecţie.