Click on the slide!

Certificat de performanță energetică

serviciu nou pentru tine

Firma noastră îţi oferă acum servicii de audit energetic

Mai mult...
Click on the slide!

Detectoare de gaze

Pentru siguranta ta!

Protejeaza-ti caminul familiei tale! Detectorul de gaze inchide gazul automat direct de la sursa!

Mai mult...
Click on the slide!

Centrale Termice

Platesti cat consumi

Centrala termica e furnizorul tau personal de caldura. Cu noi poti sa fii sigur ca alegi cel mai bun echipament…

Mai mult...
Click on the slide!

Finanţare - CREDIT

Eficienta maxima

Credit pentru toate serviciile noastre!

Mai mult...

Contact rapid

Telefon
  • Telefon: 0723.598.524
  • Telefon: 0723.598.542
Home Servicii Know how Legea gazelor - Capitolul III
Legea gazelor - Capitolul III PDF Email
Index articol
Legea gazelor
Capitolul II
Capitolul III
Capitolul IV
Capitolul V
Capitolul VI
Capitolul VII
Capitolul VIII
Capitolul IX
Toate paginile

CAPITOLUL III

Autoritatea de Reglementare


Art.6. (1) Autoritatea competentă în sectorul gazelor naturale este ANRGN, instituţie publică, autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului ministru, independentă din punct de vedere decizional, care îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.
(2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANRGN se asigură integral din venituri proprii.
(3) Veniturile ANRGN provin din: tarife percepute pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe, pentru prestări servicii, precum şi din contribuţii ale organismelor
internaţionale sau ale agenţilor economici, potrivit prevederilor legale în vigoare privind finanţele publice.
(4) ANRGN are dreptul să înfiinţeze structuri proprii teritoriale.
Art. 7. ANRGN elaborează, aplică şi monitorizează respectarea sistemului de reglementări obligatorii la nivel naţional, necesar pentru funcţionarea sectorului şi a pieţei gazelor naturale în condiţii de eficienţă, siguranţă, concurenţă, transparenţă, tratament nediscriminatoriu al participanţilor la piaţa de gaze naturale şi de protecţie a consumatorilor şi a mediului.
Art.8. ANRGN are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
a) elaborează şi propune spre aprobare Guvernului Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor şi licenţelor în sectorul gazelor naturale;
b) stabileşte condiţiile de valabilitate pentru autorizaţiile şi licenţele acordate;
c) elaborează şi aprobă Regulamentele pentru autorizarea şi verificarea personalului şi a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale şi stabileşte condiţiile de valabilitate pentru autorizaţiile acordate;
d) elaborează şi aprobă reglementări şi norme tehnice la nivel naţional care stabilesc criteriile de siguranţă tehnică, cerinţele tehnice minime de proiectare, execuţie şi xploatare, necesare pentru funcţionarea în condiţii de eficienţă şi siguranţă a obiectivelor din domeniul gazelor naturale;
e) elaborează şi propune spre aprobare Guvernului metodologia de emitere a atestatelor tehnice în sectorul gazelor naturale şi participă, în condiţiile legii, la
activitatea de autorizare a laboratoarelor de analiză şi încercări din domeniul gazelor naturale;
f) participă la elaborarea şi aplicarea regulamentelor pentru atestarea verificatorilor de proiecte;
g) elaborează şi aprobă regulamente pentru atestarea experţilor în domeniul gazelor naturale;
h) elaborează şi propune spre aprobare Guvernului regulamentele privind accesul terţilor la conductele din amonte, conductele de tranzit, la depozitele de înmagazinare, la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale;
i) elaborează, aprobă şi aplică reglementări pentru organizarea şi funcţionarea pieţei de gaze naturale, privind asigurarea continuităţii şi siguranţei alimentării cu gaze naturale a consumatorilor;
j) asigură liberalizarea totală a pieţei interne de gaze naturale;
k) aprobă regulamentele de programare, funcţionare şi dispecerizare a SNT şi a depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale la propunerea operatorilor din sector;
l) elaborează, aprobă şi aplică criterii şi metode pentru aprobarea preţurilor şi pentru stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale;
m) elaborează şi aprobă contractele-cadru pentru furnizarea gazelor naturale, contractele-cadru pentru prestarea serviciilor de înmagazinare, de transport, de distribuţie, precum şi contractele-cadru pentru activităţile conexe, desfăşurate în baza unor tarife reglementate;
n) elaborează, aprobă şi urmăreşte aplicarea reglementărilor tehnice, comerciale, economice, operaţionale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate a serviciilor de transport, tranzit, înmagazinare, stocare, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale;
o) avizează, în condiţiile legii, clauzele şi condiţiile specifice din contractele de concesiune a bunurilor, activităţilor şi serviciilor din sectorul gazelor naturale;
p) monitorizează:
1. piaţa internă de gaze naturale;
2. respectarea reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea pieţei de gaze naturale;
3. respectarea reglementărilor privind accesul la conductele din amonte, depozitele de înmagazinare, la sistemele de transport şi de distribuţie;
4. respectarea criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi pentru stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale;
5. aplicarea regulilor privind gestionarea şi alocarea capacităţilor de interconectare, împreună cu autoritatea sau autorităţile de reglementare din statele cu care există interconectare;
6. modul de rezolvare a problemei capacităţii supraaglomerate a SNT;
7. publicarea informaţiilor de interes de către operatorii sistemelor de transport şi de distribuţie privind conductele de interconectare, utilizarea reţelei şi alocarea capacităţii către părţile interesate, ţinând cont de necesitatea de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter comercial;
8. separarea efectivă a conturilor pentru activităţile de înmagazinare, transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale şi GNL - gaz natural lichefiat, GPL - gaz petrolier lichefiat, GNCV - gaz natural comprimat pentru vehicule, pentru evitarea subvenţiilor încrucişate între acestea;
9. respectarea de către operatorii licenţiaţi a condiţiilor de valabilitate pentru licenţe;
10. activitatea operatorilor licenţiaţi pentru asigurarea securităţii şi continuităţii în furnizarea gazelor naturale.
q) soluţionează divergenţe privind refuzul de acces la SNT al gazelor naturale/sistemele de distribuţie a gazelor naturale;
r) mediază neînţelegerile precontractuale în sectorul gazelor naturale, conform procedurilor proprii;
s) elaborează, aprobă şi aplică Regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a
abaterilor de la reglementările emise în domeniul gazelor naturale;
ş) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare propriu şi stabileşte
responsabilităţile personalului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
t) protejează interesele legitime ale consumatorilor din sectorul gazelor naturale;
ţ) derulează programe specifice, inclusiv programe de asistenţă şi expertiză conforme
domeniului de activitate, aprobate de Guvern;
u) creează baza de date necesară pentru desfăşurarea activităţii sale, şi pentru
furnizarea de informaţii altor organisme implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare
a sectorului gazelor naturale, precum şi în activitatea de comerţ internaţional cu gaze
naturale;
v) colaborează cu:
1. autorităţile de reglementare în domeniul gazelor naturale din alte state;
2. organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale;
3. asociaţii ale consumatorilor de gaze naturale;
4. operatorii de servicii din sectorul gazelor naturale, asociaţiile profesionale şi
asociaţiile patronale din sectorul gazelor naturale, din ţară şi din alte state;
w) elaborează, aprobă şi aplică regulamentele privind organizarea şi funcţionarea
Comitetului de Reglementare şi a Consiliului Consultativ;
x) stabileşte, pentru operatorii licenţiaţi, obiectivele privind asigurarea securităţii şi
continuităţii în furnizarea de gaze naturale, precum şi condiţiile şi procedura de
desemnare a furnizorului de ultimă instanţă;
y) instruieşte şi perfecţionează continuu personalul propriu;
z) avizează, pentru fiecare perioadă de reglementare pentru care se stabilesc tarife şi
preţuri reglementate, programele de investiţii ale operatorilor licenţiaţi, în vederea
recunoaşterii costurilor şi încadrării acestora în tarifele şi preţurile aprobate.
Art. 9. (1) În vederea exercitării atribuţiilor sale, ANRGN are dreptul de acces la
informaţiile şi documentele legate de domeniul de activitate al agenţilor economici,
inclusiv la evidenţele contabile ale acestora.
(2) ANRGN are dreptul să facă publice orice date sau informaţii cu excepţia
datelor comerciale declarate ca având caracter confidenţial.
Art. 10. (1) ANRGN este condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi prin
decizie a primului-ministru, pe o perioadă de 5 ani. Preşedintele reprezintă ANRGN în
relaţiile cu terţii.
(2) Calitatea de preşedinte şi de vicepreşedinte este incompatibilă cu
exercitarea oricărei alte funcţii publice, cu excepţia activităţii didactice, în condiţiile
legii. Preşedintelui şi vicepreşedintelui le sunt interzise exercitarea activităţilor de
comerţ în domeniul gazelor naturale şi participarea la administrarea sau la conducerea
unor societăţi comerciale, regii autonome sau a unor organizaţii cooperatiste.
(3) Mandatele preşedintelui şi vicepreşedintelui încetează:
a) prin demisie;
b) datorită imposibilităţii de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate
pe o perioadă mai mare de 60 de zile consecutive;
c) la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (2);
d) prin revocare potrivit legii;
e) prin deces.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine şi decizii.
(5) Ordinele şi deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(6) Ordinele şi deciziile emise de către preşedintele ANRGN pot fi atacate în
contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile, de la
data la care au fost comunicate părţilor interesate sau de la data publicării lor în
Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă au caracter normativ.
Art. 11. (1) Pentru activităţile de reglementare şi de acordare de autorizaţii şi licenţe
se constituie un Comitet de Reglementare format din preşedinte, vicepreşedinte şi trei
membri din personalul ANRGN, numiţi prin decizie a preşedintelui ANRGN.
(2) Ordinele şi deciziile supuse aprobării în Comitetul de Reglementare sunt
adoptate cu votul a cel puţin 3 membri ai acestuia.
(3) Membrii Comitetului de Reglementare au dreptul la o indemnizaţie de
şedinţă egală cu 5% din salariul de bază al preşedintelui ANRGN, fără a depăşi lunar
10% din acesta.
(4) Incompatibilităţile prevăzute la art. 10 alin. (2) sunt aplicabile şi
membrilor Comitetului de Reglementare.
Art.12. (1) Comitetul de Reglementare al ANRGN este asistat de un Consiliu
Consultativ format din 9 membri, numiţi prin ordin al ministrului de resort, pe baza
propunerilor primite din partea:
a) asociaţiilor patronale din domeniul gazelor naturale – un membru;
b) organizaţiilor sindicale din domeniul gazelor naturale – doi membri;
c) societăţilor de transport al gazelor naturale – un membru;
d) societăţilor de înmagazinare a gazelor naturale – un membru;
e) societăţilor de distribuţie a gazelor naturale – un membru;
f) asociaţiilor consumatorilor de gaze naturale – un membru;
g) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor – un membru;
h) Ministerului Economiei şi Comerţului – un membru.
(2) Consiliul Consultativ asigură armonizarea intereselor agenţilor economici
din sector cu cele ale consumatorilor de gaze naturale, evaluează impactul
reglementărilor ANRGN şi face propuneri de îmbunătăţire a acestora, potrivit
Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu.
(3) Membrii Consiliului Consultativ au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă
egală cu 5% din salariul de bază al preşedintelui ANRGN, fără a depăşi lunar 10% din
acesta.
Art. 13. (1) Personalul ANRGN este angajat, promovat şi eliberat din funcţie în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare, ale
Contractului Colectiv de Muncă la nivelul ANRGN şi ale reglementărilor legale în
vigoare privind legislaţia muncii.
(2) Confidenţialitatea tuturor informaţiilor obţinute în cursul sau ca urmare a
exercitării atribuţiilor de serviciu în cadrul ANRGN este obligatorie pentru tot
personalul acesteia şi pentru membrii Consiliului Consultativ, în condiţiile legii.
Art. 14. (1) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal, se stabilesc prin
Contractul Colectiv de Muncă la nivelul ANRGN.
(2) Salarizarea personalului ANRGN se face potrivit reglementărilor în vigoare
pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
Art. 15. Contractul Colectiv de Muncă la nivelul ANRGN va fi negociat şi înregistrat
conform prevederilor legale.
Art. 16. (1) ANRGN întocmeşte anual bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, aprobat prin hotarare a Guvernului
(2) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al
ANRGN rămân la dispoziţia acesteia şi se vor folosi în anul următor cu aceeaşi
destinaţie.