Click on the slide!

Certificat de performanță energetică

serviciu nou pentru tine

Firma noastră îţi oferă acum servicii de audit energetic

Mai mult...
Click on the slide!

Detectoare de gaze

Pentru siguranta ta!

Protejeaza-ti caminul familiei tale! Detectorul de gaze inchide gazul automat direct de la sursa!

Mai mult...
Click on the slide!

Centrale Termice

Platesti cat consumi

Centrala termica e furnizorul tau personal de caldura. Cu noi poti sa fii sigur ca alegi cel mai bun echipament…

Mai mult...
Click on the slide!

Finanţare - CREDIT

Eficienta maxima

Credit pentru toate serviciile noastre!

Mai mult...

Contact rapid

Telefon
  • Telefon: 0723.598.524
  • Telefon: 0723.598.542
Home Servicii Know how Legea gazelor - Capitolul IV
Legea gazelor - Capitolul IV PDF Email
Index articol
Legea gazelor
Capitolul II
Capitolul III
Capitolul IV
Capitolul V
Capitolul VI
Capitolul VII
Capitolul VIII
Capitolul IX
Toate paginile

CAPITOLUL IV

Prevederi generale privind producţia, transportul, tranzitul, distribuţia,
înmagazinarea subterană şi furnizarea gazelor naturale
Art. 17. Obligaţiile comune ale titularilor de licenţe din sectorul gazelor naturale,
indiferent de forma de proprietate sau regimul juridic al acestora, sunt următoarele:
a) să întocmească, să prezinte spre verificare ANRGN şi să publice rapoarte
contabile anuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare; în sistemul de contabilitate
internă a acestora se vor ţine conturi separate pentru activităţile de înmagazinare,
producţie, transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale, asemenea evidenţei
contabile specifice corespunzătoare activităţilor respective realizate de operatorii din
sector, în vederea evitării discriminării, subvenţionării încrucişate şi denaturării
concurenţei;
b) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor comerciale obţinute de la terţi;
c) să furnizeze informaţii necesare pentru accesul eficient la sistem al celorlalţi
operatori licenţiaţi şi solicitanţilor/utilizatorilor din sectorul gazelor naturale;
d) să deţină toate autorizaţiile şi licenţele prevăzute de legislaţia în vigoare;
e) să respecte condiţiile de valabilitate asociate autorizaţiilor şi licenţelor emise de
ANRGN;
f) să avizeze proiectele şi să urmărească execuţia lucrărilor în sectorul gazelor
naturale în limitele drepturilor conferite prin licenţă;
g) să ia toate măsurile necesare în vederea trecerii la măsurarea cantităţilor de gaze
naturale în unităţi de energie astfel încât în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a
prezentei legi facturarea cantităţilor de gaze naturale să se facă în baza energiei
conţinută de acestea;
h) să pună la dispoziţia ANRGN copii după toate contractele de import şi, la cerere
contractele de tranzit a gazelor naturale, după caz;
i) să solicite ANRGN, pentru fiecare perioadă de reglementare pentru care se
stabilesc tarife şi preţuri reglementate, avizarea programelor de investiţii, în vederea
recunoaşterii costurilor şi încadrării acestora în tarifele sau preţurile aprobate;
solicitarea avizului se realizează cu cel puţin 60 de zile anterior termenului de
depunere a fundamentărilor pentru tarifele sau preţurile reglementate.
Art.18. Producătorul de gaze naturale este persoana juridică, titulară de acord
petrolier, de autorizaţie pentru înfiinţarea instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente
activităţii de producţie, după caz, de autorizaţie de funcţionare a instalaţiilor
tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de producţie şi titulară de licenţă de
furnizare, în condiţiile prezentei legi, care are ca specific activitatea de producţie a
gazelor naturale.
Art. 19. Obligaţiile principale ale producătorului sunt:
a) să asigure operarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor
tehnologice de suprafaţă aferente extracţiei, tratării, comprimării şi măsurării gazelor
naturale în condiţii de siguranţă, eficienţă şi de protecţie a mediului;
b) să asigure accesul furnizorilor şi consumatorilor eligibili la conductele din
amonte în condiţii nediscriminatorii, conform reglementărilor specifice.
Art. 20. Principalele drepturi ale producătorului sunt:
a) să elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supună spre
aprobare ANRGN;
b) să comercializeze gazele naturale rezultate ca urmare a procesului de extracţie;
c) să întrerupă funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar, în vederea
executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de
lege, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a
consumatorilor;
d) să refuze accesul terţilor la conductele din amonte, conform prevederilor art. 64.
Art. 21. (1) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de
interes naţional.
(2) Lucrările de realizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare şi întreţinere
a obiectivelor/sistemelor de transport gaze naturale sunt lucrări de utilitate publică.
Art. 22. În vederea asigurării independenţei operatorului de transport, se aplică
următoarele criterii minime:
a) persoanele care asigură conducerea operatorului de transport nu pot face parte din
structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale în care răspund, direct
sau indirect, de coordonarea furnizării gazelor naturale;
b) operatorul de transport trebuie să aibă drepturi efective de luare a deciziilor,
independent de întreprinderea integrată din sectorul gazelor naturale, cu privire la
activele necesare pentru exploatarea, întreţinerea sau dezvoltarea reţelei de transport;
c) operatorul SNT stabileşte un program de măsuri, astfel încât să existe garanţia că
practicile discriminatorii sunt excluse şi asigură condiţiile monitorizării acestuia.
Art.23. (1) Punctele de delimitare ale SNT sunt de la robinetul de la ieşirea din staţia
de reglare – măsurare - predare aparţinând producătorilor sau operatorilor sistemelor
de înmagazinare, respectiv punctul de trecere al frontierei în cazul conductelor de
interconectare la sistemele de transport din ţările vecine până la robinetul de la ieşirea
din staţia de reglare – măsurare - predare aparţinând operatorului de transport,
respectiv punctul de trecere al frontierei în cazul conductelor de interconectare la
sistemele de transport din ţările vecine;
(2) SNT face parte din proprietatea publică a statului, fiind de importanţă
strategică.
Art.24 Operatorul SNT nu se va angaja în mod direct sau indirect în operaţiuni de
exploatare, extracţie, distribuţie şi furnizare la consumatorii de gaze naturale, inclusiv
prin deţinerea de acţiuni sau pachete de acţiuni ori printr-un contract de administrare în
care sunt implicare persoanele juridice care desfăşoară astfel de activităţi.
Art. 25 Operatorul SNT are obligaţia de a asigura:
a) operarea SNT şi asigurarea echilibrului fizic al acestuia, respectiv
programarea, dispecerizarea şi funcţionarea SNT în condiţii de siguranţă;
b) întreţinerea, reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea SNT în condiţii de
siguranţă, eficienţă şi de protecţie a mediului;
c) realizarea, întreţinerea şi dezvoltarea unui sistem informatic de monitorizare,
comandă şi achiziţie de date care să permită monitorizarea şi conducerea operativă a
funcţionării sistemului naţional de transport gaze naturale;
d) accesul terţilor la SNT, conform unor reglementări specifice, în condiţii
nediscriminatorii, în limitele capacităţilor de transport şi cu respectarea regimurilor
tehnologice;
e) elaborarea şi aplicarea regimurilor optime de transport şi livrare pentru cantităţile
de gaze naturale notificate de producători, furnizori, operatorii de înmagazinare şi/sau
consumatori, pentru o anumită perioadă, conform contractelor încheiate;
f) elaborarea şi actualizarea acordurilor tehnice de exploatare în zona de graniţă, în
cazul în care furnizorul este un exportator sau un beneficiar de tranzit de gaze naturale
pe teritoriul României;
g) întocmirea şi urmărirea bilanţului de gaze naturale intrate în sistem şi, respectiv,
ieşite din sistem;
h) elaborarea Programului de dezvoltare propriu privind SNT - pentru obiectivele
care nu au fost precizate prin acordul de concesiune -, în concordanţă cu nivelul actual
al consumului şi având în vedere dezvoltarea de noi zone de consum şi evoluţia celor
existente, în condiţii de eficienţă economică şi siguranţă în exploatare;
i) deţinerea în depozitele subterane a cantităţilor necesare asigurării permanente a
echilibrului fizic al SNT, în condiţiile unor reglementări specifice emise de ANRGN;
j) nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzător reglementărilor în vigoare.
Art. 26. Operatorul SNT are, în principal, următoarele drepturi:
a) să perceapă tarife nediscriminatorii corespunzător serviciilor prestate, să
limiteze şi/sau întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată, conform
reglementărilor ANRGN aplicabile;
b) prin derogare de la art. 24, să comercializeze cantităţile proprii de gaze naturale
primite ca plată pentru serviciile de tranzit;
c) să refuze accesul terţilor la SNT, în condiţiile prevăzute la art. 64;
d) să întrerupă sau să limiteze transportul gazelor naturale în condiţiile în care sunt
periclitate siguranţa şi integritatea sistemului de transport, conform reglementărilor
specifice;
e) să întrerupă funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar, în vederea
executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de
lege, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a
consumatorilor;
f) să elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supună spre
aprobare ANRGN;
g) să elaboreze reglementări obiective, transparente şi nediscriminatorii pentru
echilibrarea sistemului de transport al gazelor naturale, inclusiv propuneri pentru
fundamentarea tarifelor care trebuie plătite de utilizatorii de sistem în cazul
dezechilibrului energetic şi să le supună spre aprobare ANRGN;
h) să stocheze gaze naturale în SNT, în condiţiile unor reglementări specifice emise
de ANRGN;
i) prin derogare de la art.2 alin. (1) din Legea nr. 219/1998, să folosească, cu acordul
autorităţii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate
de obiectivele SNT, precum şi pe cele utilizate pentru lucrările de execuţie, exploatare,
întreţinere şi reparaţii;
j) prin exceptare de la prevederile art. 24 efectueaza operaţiuni comerciale de
cumpărare-vânzare a gazelor naturale, în condiţiile stabilite şi în limitele aprobate de
ANRGN, strict în vederea asigurării echilibrului fizic şi menţinerii în parametri
operaţionali a SNT; evidenţele contabile privind astfel de operaţiuni vor fi ţinute
distinct de cele privind activitatea de transport.
Art. 27. Tranzitul de gaze naturale constă în transportul prin SNT şi/sau prin
conducte magistrale dedicate acestui scop peste teritoriul României, cu sau fără
transbordare, al gazelor naturale provenite din alt stat şi destinate unui stat terţ.
Art. 28. Tranzitul de gaze naturale se efectuează pe baze juridice şi comerciale, cu
respectarea legislaţiei în vigoare şi a acordurilor internaţionale la care România este
parte.
Art. 29. Activitatea de tranzit al gazelor naturale prin conductele existente este
asigurată de către operatorul SNT, care poate realiza inclusiv lucrări de dezvoltare a
capacităţilor de tranzit.
Art. 30. (1) Operatorul SNT va asigura, în limitele capacităţilor disponibile, accesul
terţilor la SNT în scopul tranzitării gazelor naturale provenite dintr-un alt stat şi
destinate unui stat terţ.
(2) Accesul terţilor la SNT în scopul tranzitării gazelor naturale se realizează
conform reglementărilor specifice emise de ANRGN.
(3) Contractele viitoare de tranzit şi orice alocare de capacităţi prin aceste
contracte se realizează cu respectarea dreptului de acces la reţea al terţilor, în
conformitate cu reglementări specifice elaborate de către ANRGN.
Art.31. Delimitarea sistemelor de distribuţie de cele de transport/producţie şi de cele
ale consumatorilor se face de la robinetul aflat la ieşirea din staţia de reglare –
măsurare – predare a transportatorului / producătorului - altui distribuitor până la
ieşirea din staţiile/posturile de reglare/măsurare sau, după caz, la ieşirea din robinetul
de branşament la consumatori.
Art.32. Activitatea de distribuţie a gazelor naturale constituie serviciu public de
interes naţional.
Art. 33. (1) Serviciul public de distribuţie a gazelor naturale se concesionează
conform prevederilor legale în vigoare pentru una sau mai multe zone delimitate –
unităţi administrativ teritoriale (municipiu, oraş, comună, sat).
(2) Concedentul serviciului de distribuţie, în condiţii justificate, poate decide
organizarea licitaţiei de concesionare a serviciului de distribuţie a gazelor naturale
pentru una sau mai multe localităţi aferente unei unităţi administrativ teritoriale, din
cadrul căreia, pentru cel puţin o localitate, serviciul de distribuţie a fost deja
concesionat.
(3) Participanţii la licitaţia de concesionare a serviciului de distribuţie a gazelor
naturale trebuie să deţină licenţa provizorie în sectorul gazelor naturale emisă de
ANRGN.
Art. 34. În vederea asigurării independenţei operatorului de distribuţie, se aplică
următoarele criterii minime:
a) persoanele care asigură conducerea operatorului de distribuţie nu pot face parte
din structurile întreprinderii integrate din sectorul gazelor naturale în care răspund,
direct sau indirect, de coordonarea producţiei şi furnizării gazelor naturale;
b) operatorul de distribuţie trebuie să aibă drepturi efective de luare a deciziilor,
independent de întreprinderea integrată din sectorul gazelor naturale, cu privire la
activele necesare pentru exploatarea, întreţinerea sau dezvoltarea reţelei distribuţie;
c) operatorul de distribuţie stabileşte un program de măsuri, astfel încât să existe
garanţia că practicile discriminatorii sunt excluse şi asigură condiţiile monitorizării
acestuia.
Art. 35. Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, următoarele obligaţii:
a) să opereze, să întreţină, să repare, să modernizeze şi să dezvolte sistemul de
distribuţie, în condiţii de siguranţă, eficienţă economică şi de protecţie a mediului,
activităţile urmând a fi desfăşurate în baza autorizaţiilor specifice pentru proiectare şi
execuţie a sistemelor de alimentare cu gaze naturale, iar operarea se va desfăşura în
baza licenţei de distribuţie;
b) să asigure nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzător reglementărilor în
vigoare, în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu operatorul SNT şi, acolo
unde este cazul, prin odorizare suplimentară în staţiile de reglare de sector;
c) să realizeze interconectări cu alte sisteme, după caz, şi să asigure capacitatea
sistemului de distribuţie pe termen lung;
d) să asigure accesul terţilor la sistemele de distribuţie, în condiţii nediscriminatorii,
în limitele capacităţilor de distribuţie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform
reglementărilor specifice elaborate de ANRGN;
e) să întocmească şi să urmărească bilanţul de gaze intrate în şi ieşite din sistemul
propriu;
f) să evite subvenţia încrucişată între categoriile de consumatori cu privire la
repartizarea costurilor pentru rezervarea capacităţii de distribuţie;
g) să preia pentru o perioadă determinată, la solicitarea şi conform reglementărilor
ANRGN, operarea unui sistem de distribuţie al cărui operator iniţial a fost sancţionat
cu retragerea licenţei de distribuţie;
h) să asigure echilibrul permanent al sistemului operat;
i) să asigure condiţiile de securitate în alimentarea cu gaze naturale.
Art. 36. Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:
a) să desfăşoare activităţi comerciale legate de serviciul de distribuţie a gazelor
naturale;
b) să încaseze contravaloarea tarifelor corespunzător serviciilor prestate, să
limiteze şi/sau întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată, conform
reglementărilor ANRGN aplicabile;
c) prin derogare de la art.2 alin. (1) din Legea nr. 219/1998, să folosească, cu
acordul autorităţii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală
ocupate de obiectivele sistemului de distribuţie precum şi cele utilizate pentru
realizarea lucrărilor de execuţie, operare, întreţinere şi reparaţii, în condiţiile legii;
d) să întrerupă funcţionarea obiectivelor sistemului de distribuţie şi alimentarea
cu gaze naturale a consumatorilor pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de
întreţinere şi reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de prezenta lege sau în caz
de forţă majoră, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz,
a consumatorilor;
e) să aibă acces la instalaţiile de utilizare ale consumatorului conform
contractelor şi ori de câte ori este necesară intervenţia, potrivit legii;
f) să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor de utilizare care nu
respectă prevederile legislaţiei în vigoare;
g) să stocheze gaze naturale în sistemele de distribuţie, în condiţiile unor
reglementări specifice emise de ANRGN;
h) să refuze accesul la sistemul de distribuţie în condiţiile prevăzute la art. 64;
i) să elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supună spre
aprobare ANRGN.
Art. 37. Gazele naturale se înmagazinează în scopul:
a) asigurării securităţii în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor;
b) armonizării variaţiilor consumului sezonier, zilnic şi orar cu sursele de gaze
disponibile;
c) asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT;
d) realizării serviciului public obligatoriu;
e) asigurării consumului propriu de către consumatorii eligibili;
f) realizării şi a altor activităţi comerciale.
Art.38 Operatorul de înmagazinare are în principal următoarele obligaţii:
a) operarea, întreţinerea, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor tehnologice de
suprafaţă aferente depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale, în condiţii de
siguranţă, eficienţă şi de protecţie a mediului;
b) asigurarea accesului terţilor la depozitele de înmagazinare, în condiţii
nediscriminatorii, conform reglementărilor specifice emise de ANRGN.
Art. 39. Operatorul depozitului de înmagazinare are în principal următoarele drepturi:
a) să încaseze tariful aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor
naturale, să limiteze şi/sau întrerupă prestarea serviciului în caz de neplată, conform
reglementărilor ANRGN;
b) să elaboreze norme tehnice specifice activităţii proprii şi să le supună spre
aprobare ANRGN;
c) să întrerupă funcţionarea instalaţiilor pentru timpul strict necesar, în vederea
executării lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii, precum şi în alte situaţii prevăzute de
lege, cu anunţarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate şi, după caz, a
consumatorilor;
d) să refuze în mod justificat accesul terţilor la depozitele de înmagazinare.
Art. 40. Furnizorul de gaze naturale are în principal următoarele obligaţii:
a) să desfăşoare activitatea de comercializare a gazelor naturale pe bază de contracte
comerciale, cu precizarea că pentru piaţa reglementată contractele se încheie cu
respectarea prevederilor din contractele-cadru;
b) să respecte standardele de performanţă pentru serviciul de furnizare;
c) să asigure, în baza contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru piaţa
reglementată, furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii captivi situaţi în zonele
pentru care furnizorul deţine şi licenţă de distribuţie a gazelor naturale;
d) să asigure continuitatea şi siguranţa în furnizarea gazelor naturale contractate.
Art. 41. Furnizorul de gaze naturale are, în principal, următoarele drepturi:
a) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor
încheiate cu consumatorii eligibili, operatorii de sistem şi/sau cu alţi furnizori;
b) să încaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate în regim reglementat,
conform preţurilor stabilite de ANRGN şi prevederilor contractelor-cadru;
c) să limiteze şi/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la consumatori/operatori de
sistem şi/sau alţi furnizori, în condiţiile specificate în contracte.
Art.42. Consumatorul nu are dreptul să vândă gazele naturale achiziţionate, acestea
fiind utilizate pentru consumul propriu.