Click on the slide!

Certificat de performanță energetică

serviciu nou pentru tine

Firma noastră îţi oferă acum servicii de audit energetic

Mai mult...
Click on the slide!

Detectoare de gaze

Pentru siguranta ta!

Protejeaza-ti caminul familiei tale! Detectorul de gaze inchide gazul automat direct de la sursa!

Mai mult...
Click on the slide!

Centrale Termice

Platesti cat consumi

Centrala termica e furnizorul tau personal de caldura. Cu noi poti sa fii sigur ca alegi cel mai bun echipament…

Mai mult...
Click on the slide!

Finanţare - CREDIT

Eficienta maxima

Credit pentru toate serviciile noastre!

Mai mult...

Contact rapid

Telefon
  • Telefon: 0723.598.524
  • Telefon: 0723.598.542
Home Servicii Know how Legea gazelor - Capitolul IX
Legea gazelor - Capitolul IX PDF Email
Index articol
Legea gazelor
Capitolul II
Capitolul III
Capitolul IV
Capitolul V
Capitolul VI
Capitolul VII
Capitolul VIII
Capitolul IX
Toate paginile

CAPITOLUL XI

Concesionarea şi regimul drepturilor asupra proprietăţii altuia


Art. 79. Bunurile proprietate publică, aferente obiectivelor/sistemelor de transport si
înmagazinare a gazelor naturale, precum şi serviciile de transport, de înmagazinare şi
de distribuţie a gazelor naturale fac obiectul concesionării către persoane juridice
române sau străine, în condiţiile legii.
Art. 80. (1) Concesionarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale este exclusivă
cu privire la zonele delimitate pentru care s-a acordat.
(2) Persoanele juridice participante la licitaţiile de concesionare a serviciului
de distribuţie a gazelor naturale trebuie să deţină licenţa provizorie emisă de ANRGN
privind desfăşurarea activităţii care face obiectul concesionării.
(3) După adjudecarea concesiunii, în vederea desfăşurării activităţii,
concesionarul va solicita autorizaţiile/licenţele specifice prevăzute de legislaţia în
vigoare.
Art. 81. Concesionarul serviciului de distribuţie a gazelor naturale trebuie să asigure
urmărirea executării lucrărilor prevăzute în contractul de concesiune, fie prin personal
propriu, în cazul în care este titular de licenţă de distribuţie, fie pe baze contractuale cu
un alt operator licenţiat pentru altă zonă delimitată.
Art. 82. (1) Concesionarul poate renunţa la contract, dacă îndeplineşte, cumulativ,
următoarele condiţii:
a) comunică în scris, concedentului şi ANRGN, intenţia sa de renunţare;
b) pune la dispoziţie concedentului întreaga documentaţie privind activitatea
desfăşurată până la data renunţării, precum şi rezultatele acesteia;
c) achită concedentului redevenţa datorată până la momentul încetării concesiunii;
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) concesionarul are obligaţia asigurării
continuităţii serviciului, pe o perioadă determinată, dar nu mai mult de 90 zile, stabilită
de ANRGN.
(3) După îndeplinirea de către titular a condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2)
concedentul emite decizia de încuviinţare a renunţării, care va fi publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a.
(4) Titularul va rămâne răspunzător faţă de cei interesaţi atât pentru toate
pagubele cauzate prin exploatarea şi prin lucrările efectuate până la data renunţării, cât
şi pentru cele rezultate din relaţiile comerciale specifice activităţii care a făcut obiectul
concesiunii, inclusiv pentru cele constatate după emiterea deciziei de încuviinţare a
renunţării.
Art. 83. (1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent în situaţiile în care
titularul:
a) nu efectuează volumul de lucrări în termenele prevăzute în contract;
b) nu respectă clauzele esenţiale definite ca atare de către părţile din contract, care
includ obligatoriu clauzele privind plata redevenţelor şi protecţia mediului.
(2) Decizia de retragere a concesiunii emisă de concedent poate fi contestată,
în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ
competentă. Decizia rămasă definitivă va fi publicată în Monitorul Oficial al
României.
Art. 84. (1) Concesiunea încetează prin retragerea autorizaţiei de funcţionare şi/sau a
licenţei, precum şi în condiţiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi ale
Legii petrolului nr. 238/2004, după caz.
25
(2) Licenţa corelativă concesiunii se retrage de ANRGN în condiţiile încetării
contractului de concesiune.
(3) La încetarea, din orice motiv, a contractului de concesiune, bunurile
aferente serviciului de distribuţie, aflate în proprietatea concesionarului, pot fi preluate,
în tot sau în parte, de către concedent sau de către un alt concesionar, cu acordul
concedentului, în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea neamortizată a
acestor bunuri, valoare reglementată, considerată la fundamentarea tarifelor.
Art. 85. (1) Pentru realizarea serviciului de transport sau de distribuţie în cazul
utilizării bunurilor proprietatea terţilor care au fost puse în funcţiune până la data
intrării în vigoare a prezentei legi, concesionarul are următoarele drepturi:
a) să folosească aceste bunuri, prin efectul legii;
b) fără a se aduce atingere dreptului de la lit. a), condiţiile de exercitare a acestuia
sunt cele prevăzute în procesul verbal de recepţie tehnică şi/sau a prevederilor
contractuale;
c) să includă costurile aferente, lucrărilor de exploatare, întreţinere, reparaţii şi
modernizare şi altele efectuate pentru bunuri, la fundamentarea tarifului pentru
serviciul prestat, în condiţiile reglementărilor ANRGN specifice;
d) la solicitarea şi cu acordul proprietarului, să preia aceste bunuri în patrimoniul său
cu titlu gratuit;
e) să dezvolte sistemul;
f) să utilizeze întreaga capacitate a bunului;
g) să asigure accesul unor noi solicitanţi, cu respectarea uneia din următoarele
condiţii:
- prezentarea acceptului proprietarului;
- prezentarea acordului solicitantului de acces, privind despăgubirea proprietarului;
acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act
autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiţia
făcută;
h) să solicite proprietarului bunului documente tehnico-economice care să facă
dovada calităţii materialelor şi lucrărilor efectuate precum şi valoarea investiţiei;
i) să înlocuiască bunurile, în scopul modernizării sau măririi capacităţii sistemului;
concesionarul este proprietarul bunurilor astfel înlocuite.
(2) Corelativ cu drepturile prevăzute la alin. (1), operatorii sistemelor de
transport/ distribuţie se obligă:
a) să finanţeze, la expirarea duratei de funcţionare, investiţiile aferente înlocuirii
bunurilor;
b) să opereze şi să întreţină bunurile pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a
sistemului.
(3) În vederea asigurării continuităţii în furnizare şi securităţii serviciilor
publice de interes naţional de transport/distribuţie a gazelor naturale, pentru bunurile
proprietate a terţilor, scopul iniţial pentru care au fost construite nu poate fi modificat
de către aceştia.
26
Art. 86. Asupra terenurilor şi altor bunuri proprietate publica sau proprietate privată
a persoanelor fizice sau juridice, precum şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane
fizice sau juridice în vecinătatea capacităţilor, concesionarii din sectorul gazelor
naturale beneficiază, în condiţiile legii, pe durata lucrărilor de realizare, reabilitare,
retehnologizare, respectiv de exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective, de
următoarele drepturi:
a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare în vederea realizării, reabilitării
sau retehnologizării capacităţii;
b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii prin efectuarea
reviziilor, reparaţiilor şi a intervenţiilor necesare;
c) dreptul de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru
instalarea de reţele, de conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacităţii şi
pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea pune în
pericol persoane şi bunuri;
e) dreptul de acces la utilităţile publice.
Art. 87. În exercitarea dreptului de uz pentru executarea lucrărilor necesare în
vederea realizării, reabilitării sau retehnologizării capacităţilor concesionarul poate:
a) să depoziteze pe terenurile proprietate privată, în măsura strict necesară,
materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii;
b) să desfiinţeze culturi sau plantaţii ori alte amenajări existente ori numai să le
restrângă, în măsura strict necesară pentru executarea lucrărilor, în condiţiile legii;
c) să extragă materiale, să capteze apa, în condiţiile prevăzute de legislaţia în
vigoare;
d) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri şi locuinţe de
şantier;
e) să oprească ori să restrângă activităţi ale proprietarului în măsura strict necesară
pentru executarea lucrărilor pentru capacitatea respectivă.
Art. 88. Dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii se întinde
pe toată durata de funcţionare a capacităţii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori
este necesar pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii. În exercitarea acestui
drept concesionarul poate:
a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalaţii pentru întreţinere, revizii,
reparaţii şi intervenţii necesare pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii;
b) să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea;
c) să afecteze culturi, plantaţii sau alte amenajări existente şi să restrângă activităţi
ale proprietarului în măsura şi pe durata strict necesară în vederea executării
operaţiunilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii pentru asigurarea
funcţionării normale a capacităţii.
Art. 89. Servitutea legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană cuprinde
dreptul la instalare de reţele, de conducte, linii, stâlpi şi de alte echipamente aferente
capacităţii, precum şi accesul la locul de amplasare a acestora pentru intervenţii,
27
întreţinere, reparaţii, revizie, modificări şi exploatare, conform prevederilor legale în
vigoare.
Art. 90. (1) Drepturile de uz şi de servitute legală prevăzute la art. 86 asupra
terenurilor şi altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor
fizice sau juridice au ca obiect utilitatea publică au caracter legal şi se exercită pe toată
durata de viaţă a capacităţii respective sau temporar cu ocazia retehnologizării unei
capacităţi în funcţiune, reparaţiei, reviziei, lucrărilor de intervenţie în caz de avarie.
(2) Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor afectate de
capacităţile din domeniul gazelor naturale se realizează cu titlu gratuit pe toată durata
existenţei acestora. Dacă cu ocazia intervenţii pentru retehnologizări, reparaţii, revizii
avarii se produc pagube proprietarilor din vecinătatea capacităţilor din domeniul
gazelor naturale concesionarii au obligaţia să plătească despăgubiri în condiţiile legii.
Art. 91. (1) Despăgubirile se vor stabili avându-se în vedere următoarele criterii:
- suprafaţa de teren afectată cu ocazia lucrărilor;
- valorile pentru producţiile estimate ale culturilor şi plantaţiilor afectate,
comunicate de organismele abilitate precum şi amenajările afectate de lucrări ;
- valoarea de circulaţie a bunurilor imobile afectate;
(2) Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau în cazul în
care părţile nu se înţeleg prin hotărâre judecătorească.
Art. 92. Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor
activităţi desfăşurate în zona de executare a lucrărilor de realizare, reabilitare,
retehnologizare a capacităţilor, precum şi a operaţiunilor de revizie, întreţinere sau de
reparaţie la capacitatea în funcţiune concesionarul are dreptul de a obţine restrângerea
sau sistarea, în măsura necesară şi pe durata lucrărilor sau a operaţiunilor menţionate, a
activităţilor desfăşurate în vecinătate de alte persoane.
Art. 93. Dreptul de acces la utilităţile publice trebuie exercitat de concesionar cu
bună-credinţă şi în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la
respectivele utilităţi publice.
Art.94. - Pentru consecinţele secundare cauzate sau care pot fi produse prin
realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea, respectiv prin funcţionarea unor capacităţi
de transport şi distribuţie şi altele asemenea, concesionarul poate contracta cu
persoanele interesate, în calitate de beneficiar, furnizarea sau prestarea de servicii
corespunzătoare, în condiţiile legii.
Art. 95. Pentru protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor şi a accesoriilor
acestora din sectorul gazelor naturale, ANRGN instituie, prin norme tehnice, zone de
protecţie şi de siguranţă a acestora.
CAPITOLUL XII
Interdicţii
28
Art. 96. Pentru protecţia obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se
interzice terţilor:
a) să realizeze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a conductelor de gaze
naturale; în cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care este
amplasată reţeaua de alimentare cu gaze naturale să se execute o construcţie,
beneficiarul acesteia şi/sau proprietarul va/vor suporta toate cheltuielile de modificare
a traseului reţelei, cu condiţia obţinerii acordurilor proprietarilor sau ale deţinătorilor
legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie plasată noua conductă, precum şi
avizele autorităţilor competente şi autorizaţia de construire;
b) să efectueze săpături sau lucrări de orice fel sub sau peste conductele de gaze
naturale ori în zona de protecţie a acestora, fără avizul prealabil al operatorului de
sistem;
c) să depoziteze materiale pe căile de acces la conducte şi în zona de protecţie a
acestora;
d) să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor şi instalaţiilor de
gaze naturale.
Art. 97. În vederea exploatării în condiţii de siguranţă a SNT, se interzice, cu
excepţia cazului de forţă majoră, întreruperea alimentării cu energie electrică, a
legăturilor telefonice sau de radiocomunicaţii şi a transportului feroviar.
CAPITOLUL XIII
Preţuri şi tarife
Art. 98. (1) Sistemul de preţuri şi tarife la gaze naturale este conceput astfel încât să
faciliteze:
a) apropierea de valoarea de piaţă a combustibililor alternativi, promovarea
competiţiei pe piaţa gazelor naturale, diversificarea surselor de alimentare cu gaze
naturale şi mărirea siguranţei furnizării;
b) recuperarea costurilor efectuate în mod prudent aferente activităţilor reglementate
şi activităţilor subsecvente acestora, asigurarea unei rate rezonabile a rentabilităţii
pentru capitalul investit în activităţile reglementate, stimularea dezvoltării
capacităţilor de producţie, transport, înmagazinare şi distribuţie, atragerea investiţiile
străine şi transferul de tehnologie;
c) economisirea de energie la consumatorii finali;
d) descoperirea de noi resurse şi dezvoltarea rezervelor de gaze naturale;
e) îmbunătăţirea calităţii gazelor naturale şi a serviciilor prestate la consumatori.
(2) Principiile care stau la baza elaborării reglementărilor privind sistemele de
preţuri şi tarife pentru activităţile reglementate sunt următoarele:
a) stimularea utilizării eficiente a gazelor naturale, asigurarea calităţii serviciilor,
promovarea concurenţei pe piaţa gazelor naturale şi protecţia intereselor
consumatorilor;
29
b) eliminarea subvenţionărilor încrucişate şi/sau a diferenţierilor nejustificate între
tipurile de consumatori sau după tipul de utilizare a gazelor naturale;
c) prevenirea speculaţiilor şi a comportamentelor speculative pe piaţa gazelor
naturale;
d) încurajarea trecerii cererii din perioada de vârf de consum în perioadele de
consum redus.
(3) Sunt interzise:
a) orice practici care utilizează sistemele de preţuri şi tarife ca instrumente de
protecţie socială şi/sau pentru subvenţionarea directă sau indirectă a consumatorilor;
b) recuperarea costurilor corespunzătoare serviciului asigurat pentru o anumită
categorie de consumatori prin preţurile şi/sau tarifele practicate altor categorii de
consumatori;
c) limitarea sau diminuarea preţurilor şi a tarifelor pe considerente de politică socială
sau antiinflaţionistă; asigurarea de către stat a unui anumit nivel de protecţie socială
pentru unele categorii de consumatori se va realiza prin acordarea de subvenţii sau de
ajutoare direct acestora.
(4) Sistemul de preţuri şi tarife conduce la realizarea unei pieţe moderne şi
competitive a gazelor naturale.
Art. 99. Preţurile şi tarifele reglementate se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, de către ANRGN, cu cel puţin 15 zile înainte de intrarea în
vigoare.
Art. 100. (1) Piaţa internă a gazelor naturale este formată din:
a) segmentul concurenţial care cuprinde comercializarea gazelor naturale între
furnizori şi între furnizori şi consumatorii eligibili. În segmentul concurenţial, preţurile
se formează liber pe baza cererii şi a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurenţiale;
b) segmentul reglementat care cuprinde activităţile cu caracter de monopol natural şi
furnizarea la preţ reglementat şi în baza contractelor cadru. În segmentul reglementat al
pieţei, sistemele de preţuri şi tarife se stabilesc de ANRGN, pe baza metodologiilor
proprii elaborate în acest sens.
(2) Activităţile aferente segmentului reglementat cuprind:
a) furnizarea la preţ reglementat şi în baza contractelor cadru către consumatori;
b) administrarea contractelor comerciale şi de echilibrare contractuală a pieţei
interne;
c) transportul gazelor naturale;
d) înmagazinarea subterană a gazelor naturale;
e) distribuţia gazelor naturale;
f) tranzitul gazelor naturale, cu excepţia tranzitului desfăşurat prin conducte
magistrale dedicate; tranzitul prin conductele magistrale dedicate se supune regimului
stabilit prin acordurile internaţionale în baza cărora acestea au fost realizate;
g) activităţile subsecvente care sunt necesare şi decurg din activităţile menţionate
mai sus.
30
(3) Pe măsura dezvoltării pieţei interne şi/sau a integrării în pieţele
internaţionale, ANRGN are obligaţia de a decide deschiderea treptată, în tot sau în
parte, a activităţilor reglementate către concurenţă.
(4) Consumatorii eligibili au dreptul să negocieze direct contracte de vânzarecumpărare
cu furnizorii licenţiaţi.
(5) Pentru acoperirea necesarului de gaze naturale, toţi consumatorii au dreptul
de a fi alimentaţi cu gaze naturale în aceeaşi structură intern/import a surselor. Pentru
piaţa reglementată, asigurarea, în această structură a cantităţilor de gaze naturale se
realizează de către furnizorii licenţiaţi, aceştia având acces nediscriminatoriu la sursele
interne de gaze naturale.
(6) Prevederile alin. (5) se aplică până la liberalizarea totală a pieţei interne de
gaze naturale.
Art. 101. (1) Agenţii economici din sectorul gazelor naturale, care practică activităţi
reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt obligaţi să asigure separarea contabilă,
conform normelor legale şi reglementărilor ANRGN.
(2) Agenţii economici din sectorul gazelor naturale, care practică activităţi
reglementate conform art. 100 alin. (2), sunt obligaţi să asigure separarea legală,
funcţională şi organizatorică a acestora. Separarea legală nu implică modificarea
controlului asupra întreprinderii integrate pe verticală.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), agenţii economici care
desfăşoară activităţi de distribuţie şi care deservesc un număr de cel mult 100.000 de
consumatori. Aceştia au obligaţia separării, în contabilitatea internă, a fiecăreia dintre
activităţile reglementate, astfel încât să permită reflectarea exactă a veniturilor şi
costurilor aferente fiecărei activităţi, în scopul evitării discriminării şi subvenţiilor
încrucişate, precum şi pentru încurajarea competiţiei. În acelaşi scop, acestea vor ţine
contabilitatea separată, ca pentru o societate comercială independentă, în cazul în care
deţin activităţi în afara sectorului de gaze naturale. Contabilitatea internă va include
balanţa de plăţi şi contul de profit şi pierderi pentru fiecare activitate.
CAPITOLUL XIV
Infracţiuni şi contravenţii
Art. 102. Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea
administrativă, contravenţională, penală sau civilă, după caz.
Art. 103. Sustragerea de gaze naturale constituie infracţiunea de furt şi se pedepseşte
conform prevederilor Codului penal.
Art. 104. Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcţionării
echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale furnizate constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.
31
Art. 105. Deteriorarea, modificarea fără drept a componentelor obiectivelor de
producţie, înmagazinare, transport, distribuţie gaze naturale, constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la unu la 10 ani.
Art. 106. Executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe
la sistemul de alimentare cu gaze naturale sau pentru ocolirea echipamentelor de
măsurare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
Art. 107. În cazurile în care infracţiunile prevăzute la art. 103 - art. 106 sunt săvârşite
de un salariat al unui titular de licenţă, limita maximă specială a pedepsei se
majorează cu un an.
Art. 108. Tentativa la infracţiunile prevăzute la art. 103 - art. 106 se pedepseşte.
Art. 109. Constituie contravenţii la normele privind desfăşurarea activităţilor în
sectorul gazelor naturale următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de
condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
1. proiectarea, avizarea, execuţia, recepţia, punerea în funcţiune şi/sau
exploatarea de lucrări noi, modificări, extinderi sau revizii ale obiectivelor din sectorul
gazelor naturale, de către persoane fizice sau juridice neautorizate;
2. proiectarea şi/sau executarea de lucrări noi, modificări, extinderi ale
obiectivelor din sectorul gazelor naturale, fără obţinerea acordurilor, aprobărilor,
avizelor şi autorizaţiilor necesare;
3. proiectarea şi/sau executarea de lucrări noi, modificări, extinderi, ale
obiectivelor din sectorul gazelor naturale, cu încălcarea reglementărilor tehnice emise
în domeniu;
4. executarea de lucrări noi, de modificări, de extinderi ale obiectivelor din
sectorul gazelor naturale, cu încălcarea prevederilor art. 80 şi 81;
5. executarea de lucrări noi la obiectivele din sectorul gazelor naturale, excluzând
instalaţiile de utilizare de orice fel, fără urmărirea acestora de către un operator
licenţiat şi/sau fără verificarea documentaţiei tehnice de execuţie de către un verificator
atestat conform prevederilor legale;
6. executarea sau modificarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, fără
avizarea documentaţiei tehnice de execuţie de către operatorul licenţiat;
7. utilizarea de echipamente, instalaţii, aparate, produse şi procedee neconforme
cu reglementările tehnice în vigoare;
8. utilizarea de echipamente, instalaţii şi aparate care nu au efectuată verificarea
tehnică în termen;
9. avizarea proiectelor de execuţie ale căror soluţii tehnice nu se încadrează în
prevederile şi reglementările tehnice din sectorul gazelor naturale;
10. derularea de către investitor şi/sau beneficiar a oricărui contract ce are ca
obiect executarea de lucrări de construcţii-montaj pentru înfiinţări şi/sau modificări ale
unor capacităţi din sectorul gazelor naturale, fără obţinerea autorizaţiei de înfiinţare
şi/sau a autorizaţiei de modificare, a acordurilor şi avizelor necesare;
32
11. neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condiţiilor de
valabilitate ale autorizaţiilor obţinute conform art. 49;
12. neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condiţiilor de
valabilitate ale autorizaţiilor / licenţelor obţinute conform art. 43, 44, 45 şi 46;
13. racordarea la obiectivele din sectorul gazelor naturale, fără acordul scris al
operatorului licenţiat;
14. nerespectarea prevederilor contractelor-cadru emise de către ANRGN;
15. nerespectarea prevederilor standardelor de performanţă din sectorul gazelor
naturale;
16. folosirea unor practici menite să influenţeze formarea liberă a preţurilor pe
piaţa gazelor naturale;
17. sistarea nejustificată a alimentării consumatorului;
18. execuţia, exploatarea şi manevrarea necorespunzătoare a unor instalaţii şi
echipamente, cu încălcarea condiţiilor tehnice de securitate şi care pot dăuna
persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului;
19. refuzul nejustificat al accesului la conductele din amonte, sistemul de
transport, la sistemele de alimentare şi la depozitele de înmagazinare gaze naturale al
solicitanţilor interni sau externi;
20. revânzarea gazelor naturale de către consumatori;
21. refuzul de a permite verificările şi inspecţiile prevăzute prin reglementări sau
dispuse, după caz, de ANRGN, precum şi obstrucţionarea efectuării acestora;
22. nefurnizarea sau furnizarea incompletă sau eronată a datelor şi informaţiilor
solicitate de ANRGN şi nerealizarea măsurilor dispuse de aceasta;
23. proiectarea şi/sau execuţia de lucrări pentru alţi agenţi economici decât cel
pentru care instalatorul autorizat a pus la dispoziţie legitimaţia proprie în vederea
autorizării de către ANRGN a acestuia conform regulamentului specific;
24. neasigurarea stocului minim în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor
naturale şi nerezervarea capacităţii minime pentru transportator;
25. întârzierea nejustificată în realimentarea consumatorilor după întrerupere;
26. nerespectarea normelor privind zonele de protecţie şi siguranţă, stabilite
conform legii;
27. nerespectarea reglementărilor privind preţurile şi tarifele;
28. emiterea acordurilor şi avizelor privind accesul la sistemele de producţie,
transport, înmagazinare şi alimentare cu gaze naturale, fără respectarea prevederilor
legale;
29. nerespectarea prevederilor acordurilor şi avizelor privind accesul la conductele
din amonte, sistemele de transport, de înmagazinare/stocare şi de alimentare cu gaze
naturale;
30. nerespectarea dispoziţiilor privind separarea legală a activităţilor reglementate
în sectorul gazelor naturale;
31. executarea fără acordul operatorului licenţiat a oricărei operaţii sau intervenţii,
de orice natură, la conductele, aparatele, instalaţiile de măsurare şi accesoriile,
aferente obiectivelor / sistemelor de producţie, înmagazinare/stocare, transport, tranzit
şi la sistemele de alimentare cu gaze naturale;
33
32. neurmărirea lucrărilor de construcţii-montaj şi neîntocmirea documentelor
specifice, de către operatorul care le-a avizat;
33. punerea în funcţiune de către instalatorul autorizat a obiectivelor din sectorul
gazelor naturale care nu au fost avizate, recepţionate şi pentru care nu s-a obţinut
autorizaţie de funcţionare;
34. racordarea de către instalatorul autorizat de noi puncte de consum de gaze
naturale la instalaţiile existente şi punerea în funcţiune a acestora fără aprobarea
operatorului licenţiat;
35. semnarea documentaţiilor definitive de către un instalator autorizat pentru
lucrări pe care acesta nu le execută sau nu le supraveghează direct;
36. nerespectarea prevederilor art. 101 alin.(1).
Art. 110. (1) Contravenţiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârşite de
către persoane fizice, se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la punctele 1, 2, 6, 7, 9,
18, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34 şi 35;
b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele de la punctele 3, 4, 5, 13 şi
14;
c) cu amendă de la 60.000.000 lei la 250.000.000 lei, cele de la punctele 10 şi 26.
(2) Contravenţiile prevăzute la art. 109, în cazul în care au fost săvârşite de
către persoane juridice, se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la punctele 8 şi 11;
b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele de la punctele 16, 25, 28 şi
31;
c) cu amendă de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei, cele de la punctele 1, 2, 6, 22,
23, 32 şi 3;
d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei, cele de la punctul 15;
e) cu amendă de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei, cele de la punctele 14 şi 9;
f) cu amendă de la 60.000.000 lei la 250.000.000 lei, la cele de la punctele 4, 5, 7,
10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 30, şi 36.
Art. 111. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
persoanele împuternicite în acest scop de către preşedintele ANRGN.
Art. 112. Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de
la data încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare ori, după caz, de la data
comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 110, agentul
constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
Art. 113. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenţii, prevăzute în
prezenta lege, inclusiv sumele de bani din bănci, sunt supuse confiscării în condiţiile
legii.
Art. 114. Actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 110 se va face prin
hotărâre de Guvern.
34
Art. 115. Contravenţiilor prevăzute la art. 109 le sunt aplicabile dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
Art. 116. Sumele provenite din amenzi se virează la bugetul de stat şi la ANRGN în
cotele stabilite de Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
Art. 117. (1) În vederea constatării contravenţiilor, agenţii constatatori au acces, în
condiţiile legii, la obiectivele de producţie, la sistemele din sectorul gazelor naturale,
inclusiv la instalaţiile şi echipamentele aferente acestora, precum şi la instalaţiile de
utilizare a gazelor naturale.
(2) Proprietarii instalaţiilor de utilizare sau cei care le exploatează sunt obligaţi
să pună la dispoziţia agenţilor constatatori documente, date şi/sau informaţii relevante.
(3) Organele de poliţie, precum şi celelalte organe cu atribuţii în domeniu sunt
obligate să acorde, la cerere, sprijin agenţilor constatatori.
CAPITOLUL XV
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 118. Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în
Monitorul Oficial al României.
Art.119. (1) Dispoziţiile art.8 lit. j), art.22, art.34, se aplică începând cu data de 1
iulie 2007.
(2) Dispoziţiile art.101 alin.(2) intră în vigoare pentru toţi operatorii începând
cu data de 1 iulie 2007, iar pentru operatorul SNT începând cu data de 1 ianuarie 2007.
Art.120. Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului
nr.41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.45 din 31 ianuarie 2000, aprobată şi modificată prin Legea
nr.791/2001, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr.60/2000 privind
reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2000, aprobată şi modificată prin Legea
nr.463/2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.